YOOtheme

Załącznik nr1

do Zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Studzieńcu z dnia 21.01.2015r.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) - z art. 14 ust. 1a

3. Ustawa z dnia 13 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1265)

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty…(Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

§ 1

SKŁADANIE DEKLARACJI I WNIOSKÓW

1. Rodzice dzieci już uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. (art.20w ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013).

2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca (art.20w ust.1 w/w ustawy) na pisemny wniosek rodzica (art. 20a ust.4 w/w ustawy) – złożony u dyrektora wybranego przedszkola (art. 20s ust.1 w/w ustawy).

§ 2

ZASADY PRZYJĘĆ

1. Do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu, przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terenie gminy Sierpc (art.20c ust.1 ustawy z dnia 06.12.2013).

2. Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 8 roku życia

§ 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Publicznego Przedszkola w Studzieńcu, dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego (art.20zb ust.1 ustawy z dnia 06.12.2013).

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy Sierpc niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, komisja - po weryfikacji wniosków spełniających wymogi z § 2 pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu - w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w art.20c ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013) tj. :

1) wielodzietność rodziny kandydata; (50 punktów)

2) niepełnosprawność kandydata; (50 punktów)

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; (50 punktów)

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; (50 punktów)

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; (50 punktów)

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (50 punktów)

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. (50 punktów)

3. Zgodnie z art.20c ust.3 ustawy z dnia 06.12.2013 – kryteria te mają jednakową wartość i wynoszą po 50 punktów za każde z kryteriów.

4. Jeśli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi przez dyrektora Publicznego Przedszkola w Studzieńcu w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Sierpc (art.20c ust.4 oraz art.6 ust. 1 ustawy z dnia 06.12.2013) .

5. Kryteria dodatkowe spełniają:

1) dzieci , których rodzeństwo uczęszcza do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu ; (10 punktów)

2) dzieci obojga rodziców pracujących, w tym rodzica samotnie wychowującego dziecko ; (10punktów)

3) Dzieci jednego rodzica pracującego; ( 5 punkty)

4) dzieci rodziców, którzy deklarują pobyt dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji podstawy programowej ( 5godzin podstawy programowej +2 godziny lub więcej); ( po 2 punkty za godzinę - max 10 punktów)

6. W przypadku wyłonienia w postępowaniu, o którym mowa , dwóch lub więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów komisja wyłoni kandydatów od najstarszego do najmłodszego dziecka z rocznika.

§ 4

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW

1. Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 1 a – d, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora Publicznego Przedszkola w Studzieńcu potwierdzającymi kryteria, o których mowa § 3 ust. 2 są odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica ( art. 20t ust. 3 i 5 ustawy z dnia 06.12.2013)

3. Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 2, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora Publicznego Przedszkola w Studzieńcu potwierdzającymi kryteria dodatkowe, o których mowa § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu są oświadczenia rodziców, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (art.20t ust. 6 ustawy z dnia 06.12.2013)

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta, o potwierdzenie tych okoliczności. (art.20t ust. 7 ustawy z dnia 06.12.2013)

5. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (art.20t ust. 8 ustawy z dnia 06.12.2013)

§ 5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej - przeprowadzając wstępną kwalifikację.

2. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

3. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola (art.20 zc ust. 1 i 4 ustawy z dnia 06.12.2013) .

4. W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola, rodzice dzieci, mają obowiązek potwierdzenia wyboru przedszkola (art.20za ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06.12.2013). Potwierdzenia należy dokonać pisemnie. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z usług przedszkola.

5. Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór przedszkola w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty (art.20 zc ust. 2 ustawy z dnia 06.12.2013) .

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów, iloma wolnymi miejscami dysponuje przedszkole, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 pkt. 2 i 5 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich.

7. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola (art.20 zc ust. 3 ustawy z dnia 06.12.2013) .

8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w pkt. 7 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (art.20 zc ust. 5 ustawy z dnia 06.12.2013).

§ 6

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Lp.

Etap naboru/czynność rodzica

termin

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny, przez rodziców dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych lub przyjmowanie od rodziców zawiadomienia o rezygnacji z usług świadczonych przez przedszkole.

do końca lutego

do godz.15.00

2.

Rozpoczęcie rekrutacji dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sierpc na wolne miejsca w przedszkolu – wydawanie WNIOSKÓW

od 1 marca

 

3.

Zakończenie składania przez rodziców wypełnionych WNIOSKÓW z załącznikami do dyrektora przedszkola

31 marca

do godz.15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola .

10 kwietnia lub

pierwszy dzień roboczy następujący po 10 kwietnia

5.

Potwierdzanie (pisemne) w placówce przedszkolnej przez rodziców kandydatów woli posyłania dziecka do przedszkola.

do 7 dni

po podaniu do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6.

Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do tego przedszkola oraz informacji o liczbie wolnych miejsc.

25 kwietnia

lub pierwszy dzień roboczy następujący po 25 kwietnia

Procedura odwoławcza- terminy zgodne z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 poz. 7)

Jeśli przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami zostanie wdrożone postępowanie uzupełniające, które zostanie zakończone ostatnim dniu roboczym sierpnia (art.20zd)

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, o których mowa w § 5 pkt.4 oraz w § 6 pkt. 3 niniejszego regulaminu nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.

2. Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 20b pkt.1 ustawy z dnia 06.12.2013r.)

3. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b pkt.2 ustawy z dnia 06.12.2013r.)

§ 8

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Sierpc mogą być przyjęci do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu , jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Sierpc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne .Przepisy §3 ust. 2-7

§ 9

Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin rekrutacji z dnia 21 lutego 2014r.

§ 10

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.01. 2015 r.